NOKAT KOMPYUTER “TEKLIP MOBILE APP” PRIVACY POLICY

TEKLIP MOBILE APP Nokat Kompyuteriň (bilelikde “Kompaniýa”) bir bölegidir. Bu gizlinlik syýasaty, programmamyzy ýa-da web sahypamyzy ulananyňyzda kompaniýamyzyň sizden ýygnaýan şahsy maglumatlarymyzy nähili ulanýandygyny düşündirýär.

Mazmuny

Haýsy maglumatlary ýygnaýarys?                                                                                                            1

Maglumatlaryňyzy nädip ýygnaýarys?                                                                                                    1

Maglumatlaryňyzy nähili ulanarys?                                                                                                       1

Maglumatlaryňyzy nädip saklamaly?                                                                                                      2

Marketing                                                                                                                                                       2

Maglumatlary goramak hukuklaryňyz näme?                                                                                      2

Cookies                                                                                                                                                             3

Nädip ulanmaly cookie?                                                                                                                               3

Cookie haýsy görnüşlerini ulanýarys?                                                                                                     4

Cookie nädip dolandyrmaly                                                                                                                        4

Faýllary nädip dolandyrmaly cookie                                                                                                        4

Gizlinlik syýasatymyza üýtgeşmeler                                                                                                          4

Biz bilen nädip habarlaşmaly?                                                                                                                    4

Degişli edara nädip ýüz tutmaly                                                                                                                 5

 

Haýsy maglumatlary ýygnaýarys?

Kompaniýamyz aşakdaky maglumatlary ýygnaýar :

       Şahsy şahsyýet maglumatlary (ady, e-poçta salgysy, telefon belgisi we ş.m.)

       Diňe telefon belgisi talap edilýär

       Beýleki şahsy maglumatlar hökmany.

Collectygnaýan maglumatlarymyzyň köpüsi bilen kompaniýamyzy gönüden-göni üpjün edýärsiňiz. Haçan-da maglumatlary ýygnaýarys we işleýäris:

       Jübi programmasynda hasaba alyň

       Onlaýn bellige alyň ýa-da önümlerimiziň ýa-da hyzmatlarymyzyň islendigi üçin sargyt goýuň.

       Müşderi gözlegini tamamlamak ýa-da haýsydyr bir habar tagtamyzda ýa-da e-poçta arkaly pikir alyşmak üçin meýletin.

       Brauzeriňiziň gutapjyklaryny ulanyp web sahypamyzy ulanyň ýa-da göz aýlaň.

       Kompaniýamyz diňe maglumatlary ýygnaýar.

Maglumatlaryňyzy nähili ulanarys?

Kompaniýamyz, mümkin boldugyça maglumatlaryňyzy ýygnaýar:

       Sargydyňyzy işlediň we hasabyňyzy dolandyryň

       Size göwnüňizden turar öýdýän beýleki önümler we hyzmatlar barada ýörite teklipleri iberiň.

Kompaniýamyz, hyzmatdaş kompaniýalarymyz ýa-da üçünji tarap guramalary ýa-da şahslar bilen maglumatlaryňyzy paýlaşmaz.

Kompaniýamyz sargytyňyzy gaýtadan işlese, maglumatlaryňyzy iberip biler we galp satyn almalaryň öňüni almak üçin karz hasabat guramalaryndan alnan maglumatlary ulanyp biler.

Maglumatlaryňyzy nädip saklaýarys?

Kompaniýamyz, maglumatlaryňyzy Türkmenistanda serwerimizde ygtybarly saklaýar. Jübi programmasy boýunça alnyp barylýan işleriň hemmesi diňe Türkmenistanda amala aşyrylýar.

Kompaniýamyz şahsy maglumatlaryňyzy 3 aý saklar. Bu wagtdan soň şahsy maglumatlaryňyzy doly ýok ederis. Hereketiň taryhy telefon belgisi bilen baglanyşdyrylar we Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenen döwürde saklanar.

Marketing

Kompaniýamyz, göwnüňizden turar öýdýän önümlerimiz we hyzmatlarymyz, hyzmatdaş kompaniýalarymyzyň önümleri we hyzmatlary barada maglumat ibermek isleýär.

Marketing materiallaryny almaga razy bolsaňyz, has giçräk abunalykdan çykyp bilersiňiz.

Kompaniýamyzyň islän wagtyňyz marketing maksady bilen habarlaşmagynyň öňüni almaga hakyňyz bar.

Maglumatlary goramak hukuklaryňyz näme?

Kompaniýamyz, maglumatlary goramak hukuklaryňyzdan doly habarlydygyňyzy üpjün etmek isleýär. Her ulanyjynyň aşakdakylara hukugy bar:

Giriş hukugy - şahsy maglumatlaryňyzyň göçürmelerini kompaniýamyzdan talap etmäge hakyňyz bar. Bu hyzmat üçin size az töleg alyp bileris.

Düzediş hukugy - nädogry hasaplaýan maglumatlaryňyzy düzetmegimizi talap etmäge hakyňyz bar. Şeýle hem, kompaniýamyzdan doly däl diýip hasaplaýan maglumatlaryňyzy talap etmäge hakyňyz bar.

Öçürmek hukugy - Kompaniýamyzdan käbir şertlerde şahsy maglumatlaryňyzy pozmagyny talap etmäge hakyňyz bar.

Gaýtadan işlemegi çäklendirmek hukugy - kompaniýamyzdan käbir şertlerde şahsy maglumatlaryňyzyň gaýtadan işlenmegini çäklendirmegini talap etmäge hakyňyz bar.

Işlemäge garşy çykmak hukugy - şahsy maglumatlaryňyzy belli bir şertlerde gaýtadan işlemegimize garşy çykmaga hakyňyz bar.

Maglumat götermek hukugy - Kompaniýamyzdan ýygnan maglumatlarymyzy başga bir gurama ýa-da belli bir şertlerde gönüden-göni size geçirmegini talap etmäge hakyňyz bar.

Haýyş etseňiz, size jogap bermek üçin bir aý wagtymyz bar. Bu hukuklardan haýsydyr birini ulanmak isleseňiz, e-poçta arkaly bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:

      Bize jaň ediň: +993 65 957015.

      Bize ýazyň: info@nokat.com.tm

Cookies

Kukiler, adaty internet gündeligi we gelýänleriň özüni alyp barşy baradaky maglumatlary ýygnamak üçin kompýuteriňize ýerleşdirilen tekst faýllarydyr. Web sahypalarymyza gireniňizde, gutapjyklary ýa-da şuňa meňzeş tehnologiýalary ulanmak arkaly awtomatiki usulda siz hakda maglumat ýygnap bileris.

Has giňişleýin maglumat üçin nokat.com.tm.

Cookie nähili ulanýarys?

Kompaniýamyz, web sahypamyzdaky tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin gutapjyklary dürli usullar bilen ulanýar:

       Hasabyňyza giriň

       Sahypamyzy nähili ulanýandygyňyza düşünmek

Cookie haýsy görnüşlerini ulanýarys?

Kukileriň birnäçe dürli görnüşi bar, emma sahypamyz ulanýar

       Funksiýa. Kompaniýamyz, bu gutapjyklary web sahypamyzda tanamak we ozal saýlanan islegleriňizi ýada salmak üçin ulanýar. Bular islän diliňizi we ýerleşýän ýeriňizi öz içine alyp biler. Birinji we üçünji tarap gutapjyklary ulanylýar.

       Mahabat. Kompaniýamyz, bu gutapjyklary web sahypamyza girmegiňiz, gören mazmunyňyz, yzarlan baglanyşyklaryňyz, şeýle hem brauzeriňiz, enjamyňyz we IP adresiňiz barada maglumat ýygnamak üçin ulanýar. Kompaniýamyz mahabat maksatlary üçin maglumatlary üçünji taraplara geçirmeýär.

 

Cookie nädip dolandyrmaly

Cookie kabul etmezlik üçin brauzeriňizi sazlap bilersiňiz we ýokarda baglanyşdyrylan web sahypasy, brauzeriňizden gutapjyklary nädip aýyrmalydygyny görkezer. Şeýle-de bolsa, käbir ýagdaýlarda web sahypamyzyň käbir aýratynlyklary işlemän biler.

 

Tokenleri nädip dolandyrýarys

Tokeni enjam bilen serwer programmasynyň arasyndaky aragatnaşyklary goramak üçin amaly maglumatlar bazamyzda we ykjam enjamyňyzda saklarys.

 

Beýleki sahypalaryň gizlinlik syýasaty

Kompaniýamyzyň web sahypasynda beýleki web sahypalaryna baglanyşyklar bar. Gizlinlik syýasatymyz diňe web sahypamyza degişlidir, şonuň üçin başga bir web sahypasyna baglanyşyk bassaňyz, gizlinlik ýörelgelerini gözden geçiriň.

Gizlinlik syýasatymyza üýtgeşmeler

Kompaniýamyz gizlinlik ýörelgelerini yzygiderli gözden geçirýär we islendik täzelenmeleri bu web sahypasynda ýerleşdirer. Bu gizlinlik syýasaty iň soňky gezek 2023-nji ýylyň 12-nji dekabrynda täzelendi.

Biz bilen nädip habarlaşmaly?

Kompaniýamyzyň gizlinlik syýasaty, siz hakda saklaýan maglumatlarymyz ýa-da maglumatlary goramak hukugyňyzdan birini ulanmak isleýän soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

      Bize jaň ediň: +993 65 957015

      Bize ýaz: info@nokat.com.tm

Degişli edara nädip ýüz tutmaly

Şikaýat etmek ýa-da kompaniýamyzyň siziň aladalaryňyzy kanagatlanarly çözmändigini duýmak isleseňiz, Maglumat komissioneriniň ofisine ýüz tutup bilersiňiz

      Bize jaň ediň: +993 65 957015

      Bize ýaz: info@nokat.com.tm